facebook twitter instagram tiktok linkedin
Menu
sport icoon

Voorwaarden

1. DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:
1.2 SimonSport bekend onder de handelsnaam: ” Simon Tennisschool VOF gevestigd te Rosmalen” en hierna verder te noemen ” SimonSport”.
1.3 “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met SimonSport aangaat.
1.4 “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen SimonSport en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van SimonSport.
1.5 “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen SimonSport en
Opdrachtgever ter zake van een of meer door SimonSport ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.6 “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de brochure en de internetsite “https://www.simonsport.nl” van SimonSport.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door SimonSport gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door SimonSport uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de
Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien SimonSport daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene
Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. BETALING

3.1 Betaling van een SimonSport Sportkamp dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de definitieve bevestiging van SimonSport mits u reeds betaald heeft.
3.2 Bij reservering vanaf 1 juni van ieder kalenderjaar dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de definitieve reserveringsbevestiging.
3.3 Vanaf 1 juli betaalt u direct na inschrijving via iDEAL. Data kampen op site vinden definitief plaats.
3.4.Inschrijving voor een SimonSport Sportkamp verplicht tot betaling.
3.4 Wanneer u annuleert blijft de betalingsverplichting in stand.

 

4. KORTING

4.1 Kortingscodes kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten.
4.2 Kortingscodes kunnen niet gecumuleerd worden.

5. REGELS

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van SimonSport ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Veiligheid en elkaar met respect behandelen is de basis om volop te genieten van de aangeboden sport(en) en activiteiten. SimonSport wenst naleving hiervan te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door SimonSport in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door SimonSport van het kamp worden uitgesloten.
5.3 De deelnemer stemt toe dat foto’s/filmpjes die zijn gemaakt tijdens het kamp door de staf van SimonSport met daarop de herkenbare afbeelding van deelnemer, voor eventuele promotie doeleinden gebruikt mogen worden.

6. AANSPRAKELIJKHEID SIMONSPORT

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. SimonSport aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van SimonSport – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van SimonSport, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.
6.2 SimonSport aanvaardt – behoudens in geval van individueel vervoer door SimonSport zelf of behoudens opzet of grove schuld van SimonSport – geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer/Opdrachtgever zal SimonSport de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.

7. OVERMACHT/WIJZIGING/ANNULERING SIMONSPORT KAMPEN/DAGKAMPEN

7.1 SimonSport is gerechtigd een kamp/dagkamp bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren en de deelnemer een alternatieve week te bieden. Dit gebeurt uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de kampweek.

7.2 SimonSport kan bij onvoldoende inschrijvingen van een bepaald kamp (voetbal- tennis of hockey) besluiten de kampen samen te voegen tot een sportkamp, waarin alle sporten aan bod komen met uiteraard aandacht voor de sport waarvoor is ingeschreven. Er zal dan veel individuele aandacht zijn tijdens de training.  

7.3 Voor mogelijkheid tot annulering zult u zelf een verzekering moeten afsluiten. 

8. GEVONDEN VOORWERPEN

8.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een kampweek nog 2 weken bewaard. Binnen deze periode kunnen de gevonden voorwerpen worden opgehaald op de locatie van het kamp. Na het verstrijken van deze periode is SimonSport gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan goede doelen.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

10. Algemene actievoorwaarden winacties SimonSPORT

10.1 Winacties worden georganiseerd door SimonSPORT.

Deelname actie
10.2 Deelname aan acties is kosteloos.
10.3 Deelname vindt plaats wanneer je op SimonSPORT social media hebt gereageerd.
10.4 Eenmalige deelname per persoon.
10.5 Medewerkers van SimonSPORT zijn uitgesloten van deelname.
10.6 De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post.
10.7 SimonSPORT is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
10.8 De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
10.9 De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het socialmediakanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
10.10 Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
10.11 SimonSPORT is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
10.12 Mits een deelnemer al deelneemt aan een weekkamp, kan de deelnemer meedoen in een andere week.
10.13 Het is niet mogelijk om een al eerdere inschrijving voor een weekkamp te verrekenen met de prijs van het winnen van een weekkamp
10.14 Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
10.15 Het is niet mogelijk het gewonnen weekkamp ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 

Alle kampen bekijken

Bekijken

Meedoen aan de voetbal academy

Bekijken

Kinderfeestje bij ons houden

Bekijken